IV KS 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2687746

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2019 r. IV KS 16/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Stępka.

Sędziowie SN: Jerzy Grubba (spr.), Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie W. S. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2019 r., wniosku Prokuratora Okręgowego w S. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie IV KS 16/19 na podstawie art. 105 § 1 k.p.k.

Postanowił:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie IV KS 16/19 w ten sposób, że:

1) w miejsce wskazania w komparycji tego orzeczenia jako składającego skargę od wyroku sądu odwoławczego - "obrońcy oskarżonego" wskazać - "Prokuratora Okręgowego w S.",

2) w treści uzasadnienia tego wyroku na k. 1 i 2 w miejsce wskazania jako składającego skargę "obrońcy oskarżonego" i "obrony" wskazać "prokuratora".

Uzasadnienie faktyczne

Przy sporządzaniu orzeczenia w niniejszej sprawie doszło do popełnienia oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu, ze podmiotem składającym skargę na wyrok sądu odwoławczego był obrońca oskarżonego. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że skarga sporządzona została i wniesiona przez Prokuraturę Okręgową w S. - vide k. 3.

W tej sytuacji, należało orzec o sprostowaniu zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.