IV KK 774/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622373

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r. IV KK 774/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie G. L. skazanego z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 6 września 2018 r., sygn. akt II Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w N. z dnia 2 maja 2018 r., sygn. akt II K (...)

Dnia 21 lutego 2019 r.

Postanowił:

pozostawić kasację bez rozpoznania, a kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 523 § 2 k.p.k. kasację można wnieść jedynie w razie skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Poza sporem jest, że G. L. skazano na karę grzywny. W niniejszej sprawie nie zachodzą natomiast okoliczności uzasadniające rozpoznanie sprawy w postępowaniu kasacyjnym, określone w art. 523 § 4 k.p.k., albowiem kasacji nie wniesiono z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k.

Z tych powodów, uznając kasację za niedopuszczalną, orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.