Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633103

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 lutego 2019 r.
IV KK 757/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz (spr.).

Sędziowie SN: Andrzej Siuchniński, Paweł Wiliński.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jacka Radoniewicza.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie S. K. oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 14 lutego 2019 r., kasacji, wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w O. na niekorzyść oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt IX Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O. z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K (...),

Sąd Najwyższy postanowił:

1. na podstawie art. 432 k.p.k. w zw. art. 518 k.p.k. pozostawić bez rozpoznania kasację Prokuratora Rejonowego w O. wniesioną na niekorzyść oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt IX Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O. z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K (...);

2. na podstawie art. 636 § 1 k.p.k. w zw. art. 637 § 1 k.p.k. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciążyć Skarb Państwa.

2

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi na to, że Prokurator Prokuratury Krajowej obecny na rozprawie, cofnął kasację oskarżyciela publicznego wniesioną na niekorzyść oskarżonego S. K., a w sprawie brak jest przyczyn wymienionych w art. 439 k.p.k. należało postanowić jak w pkt 1.

Natomiast rozstrzygnięcie co do kosztów sądowych postępowania kasacyjnego wynika z treści przepisów powołanych w pkt 2.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.