IV KK 713/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3144787

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2020 r. IV KK 713/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz (spr.).

Sędziowie SN: Dariusz Kala, Eugeniusz Wildowicz.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Józefa Gemry,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. D. skazanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r., kasacji wniesionych przez obrońców skazanego oraz kasacji wniesionej przez prokuratora na niekorzyść od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w N. z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt II 1 K (...),

1. oddala wszystkie kasacje jako oczywiście bezzasadne;

2. obciąża skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego w części dotyczącej kasacji jego obrońców;

3. koszty sądowe postępowania kasacyjnego w zakresie kasacji oskarżyciela publicznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.