IV KK 64/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3080786

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2020 r. IV KK 64/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik (spr.).

Sędziowie SN: Barbara Skoczkowska, Włodzimierz Wróbel.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. T. skazanego z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. i inne po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 18 listopada 2020 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt IV Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K (...), I. na podstawie art. 531 § 1 k.p.k w związku z art. 530 § 2 k.p.k. i art. 429 § 1 k.p.k. oraz art. 523 § 2 k.p.k. pozostawia kasację bez rozpoznania w zakresie rozstrzygnięcia o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Rejonowego w K. co do czynu zarzuconego w pkt 2 aktu oskarżenia i zwalnia skazanego od kosztów postępowania kasacyjnego w tym zakresie;

I. II. uchyla pkt I. 1 zaskarżonego wyroku i pkt II tego wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o utrzymaniu w mocy orzeczenia o karze pozbawienia wolności wymierzonej w pkt I wyroku Sądu Rejonowego i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym;

III. w pozostałej części oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz P. D. - Kancelaria Radcy Prawnego P. D. w K. 1280, 80 zł, w tym 23% VAT, za sporządzenie kasacji z urzędu i obronę skazanego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.