Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634135

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 października 2018 r.
IV KK 441/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 października 2018 r., sprawy G. C. skazanego za przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. i in. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w G. Ośrodka Zamiejscowego w R. z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt V.2 Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt III K (...)

Postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego kosztami sądowymi za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.