Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2574414

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 października 2018 r.
IV KK 439/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 października 2018 r., sprawy P. L. skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i in. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt II Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt II K (...)

Postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego kosztami sądowymi za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.