Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2650213

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
IV KK 399/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kazimierz Klugiewicz (spr.).

Sędziowie SN: Andrzej Stępka, Eugeniusz Wildowicz.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. W. skazanego z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. przy zast. art. 4 § 1 k.k. i inn.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r., kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 2 lutego 2018 r., sygn. akt VI Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. akt V K (...)

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną,

2. kosztami procesu w postępowaniu kasacyjnym obciąża skazanego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.