Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573961

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 października 2018 r.
IV KK 377/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Puszkarski.

Sędziowie SN: Kazimierz Klugiewicz (spr.), Wiesław Kozielewicz.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. K. skazanego z art. 148 § 1 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 18 października 2018 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w G. Ośrodek Zamiejscowy w R. z dnia 16 września 2016 r., sygn. akt V K (...), oddala kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża skazanego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.