Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558438

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
IV KK 306/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Sędziowie SN: Andrzej Ryński, Andrzej Tomczyk (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Andrzeja Pogorzelskiego,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. R. oskarżonego z art. 303 ust. 2 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2018 r. kasacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt VII Ka.../17, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w L. z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt II K.../15, uchyla zaskarżony wyrok oraz utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego w L. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania temu Sądowi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.