Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509685

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 21 czerwca 2018 r.
IV KK 277/18
Śmierć oskarżonego jako negatywna przesłanka procesowa.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz (spr.).

Sędziowie SN: Kazimierz Klugiewicz, Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. sprawy A.Ż. skazanego z art. 178a § 1 k.k. z powodu kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego, od wyroku Sądu Rejonowego w J. z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt II K..../17 uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. postępowanie karne wobec A.Ż. umarza, a kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w J., uwzględniając wniosek prokuratora, złożony w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wyrokiem z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt II K../17, uznał A.Ż. za winnego popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. wymierzył mu karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze dwudziestu godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres czterech lat. Na podstawie art. 43a 6 2 k.k. orzekł wobec niego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obciążył A.Ż. kosztami sądowymi.

Wyrok uprawomocnił się bez złożenia środka odwoławczego.

Od tego wyroku kasację wniesienia Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny. Zaskarżył ww. wyrok Sądu Rejonowego w całości na korzyść A.Ż. i zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisu prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., poprzez zaniechanie umorzenia postępowania i wydanie wyroku skazującego pomimo, iż oskarżony zmarł, co stanowią bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § pkt 9 k.p.k., wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja jest oczywiście zasadna w rozumieniu art. 535 § 5 k.p.k.

Trafnie wywodzi Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, że zaskarżony kasacją wyrok zapadł z rażącym naruszeniem przepisów prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. Został on wydany w dniu 12 grudnia 2017 r., po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu, które rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło o godz. 10:10 (k.58). Jak wynika zaś z aktu zgonu, A.Ż. zmarł dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 6.35 (k. 71). Ziściła się zatem ujemna przesłanka procesowa, określona w art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., obligująca sąd do umorzenia postępowania. Zaniechanie takiego postąpienia stanowi uchybienie, należące do bezwzględnych przyczyn odwoławczych, określone w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Sąd Najwyższy w wyroku dnia 25 listopada 2014 r., V KK 321/14 (Lex nr 1541269) przypomniał, że fakt śmierci oskarżonego skutkuje co do zasady, zgodnie z unormowaniem art. 17 § 1 k.p.k., umorzeniem postępowania karnego w każdej jego fazie (wyjątkiem jest sytuacja, gdy po rozpoczęciu przewodu sądowego istnieją podstawy do stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 punkty 1 i 2 k.p.k. - art. 414 § 1 k.p.k.). W przedmiotowej sprawie zgon A. Ż. nastąpił przed wydaniem wyroku skazującego w pierwszej instancji.

Kierując się powyższym Sąd Najwyższy z mocy art. 537 § 2 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. rozstrzygnął jak w wyroku.k.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.