IV KK 26/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636212

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2019 r. IV KK 26/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. U. skazanego z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r., w trybie art. 535 § 3 k.p.k. kasacji obrońcy skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt VI Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt II K (...),

Postanowił:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego A.U. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.