Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636215

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 marca 2019 r.
IV KK 23/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie I. N. skazanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r., w trybie art. 535 § 3 k.p.k. kasacji obrońcy skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt VI Ka (...), zmieniającego wyrok w części, w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt IX K (...),

Postanowił:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) zwolnić skazanego I. N. z kosztów sądowych postępowania kasacyjnego, obciążając nimi Skarb Państwa;

3) zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. D., Kancelaria Adwokacka w G., kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy), w tym 23% VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postaci sporządzenia i wniesienia kasacji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.