IV KK 214/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2684193

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. IV KK 214/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. P., M. G., M. M. i T. D. oskarżonych z art. 254 § 1 k.k i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r., z urzędu kwestii udziału obrońców w rozprawie kasacyjnej, na podstawie art. 79 § 4 k.p.k.,

Dnia 12 czerwca 2019 r. postanowił:

uznając opinie biegłych lekarzy psychiatrów wydane w odniesieniu do M. P., M. G., M. M. i T. D. za nie budzące wątpliwości w zakresie wniosków końcowych, uznać, że udział obrońców tych oskarżonych w rozprawie kasacyjnej nie jest obowiązkowy.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie uznając, że zachodzą wątpliwości co do poczytalności oskarżonych wskazanych w części dyspozytywnej dopuszczono dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, co skutkowało obroną obligatoryjną w toku dotychczasowego postępowania. Zważywszy wszelako na treść i wnioski końcowe opinii biegłych wydanych w stosunku do wyżej wymienionych w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, które to opinie są jasne oraz niebudzące wątpliwości na obecnym etapie postępowania kasacyjnego, stosownie do regulacji powołanego na wstępie art. 79 § 4 k.p.k. uznać należało, że aktualnie brak jest podstaw, aby w stosunku do tych oskarżonych zachodziła obrona obligatoryjna skutkująca koniecznym udziałem w rozprawie kasacyjnej obrońców. Z tych względów orzeczono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze zażalenie nie przysługuje (art. 426 § 1 k.p.k.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.