Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509675

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
IV KK 210/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Szewczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 6 czerwca 2018 r., sprawy A.W., skazanego za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt V.2 Ka../17, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt IX K../16,

Postanowił:

1. oddalić kasację, jako oczywiście bezzasadną,

2. zwolnić skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.