Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683689

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 czerwca 2019 r.
IV KK 203/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie B. K. skazanej z art. 271 § 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r., w trybie art. 535 § 3 k.p.k., kasacji obrońcy skazanej od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 5 listopada 2018 r., sygn. akt II Ka (...), zmieniającego wyrok w części, w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w J. z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt II K (...),

Postanowił:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazaną B. K. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.