IV KK 197/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2681217

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. IV KK 197/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sędziowie SN: Michał Laskowski, Jerzy Grubba (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jacka Radoniewicza.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. G. skazanego z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r., kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt II AKa (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w C. z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II K (...),

1) oddala kasację uznając ją za oczywiście bezzasadną,

2) zasądza od skazanego A. G. na rzecz oskarżyciela posiłkowego K. Z. kwotę 300 zł tytułem zwrotu wydatków na ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu przed Sądem Najwyższym,

3) obciąża skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.