IV KK 173/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549347

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2018 r. IV KK 173/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Michał Laskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 maja 2018 r. sprawy M. S.,

z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 28 września 2017 r.,

sygn. II AKa (...),

utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. III K (...),

postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną,

2. zwolnić skazanego M. S. od ponoszenia kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.