IV Ka 934/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686339

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r. IV Ka 934/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Jurkowicz.

Sędziowie SO: Krzysztof Głowacki, Agata Regulska (spr.).

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Tomasza Fedyka.

Sentencja

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. sprawy:

I. J. s. T. i I. zd. B. ur. (...) w L. oskarżonego o popełnienie czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 61 § 1 k.k.s., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s., art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s. oraz art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. oraz K. W. s. F. i T. zd. B.. ur. (...) we W. oskarżonego o popełnienie czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 3 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s.

na skutek apelacji prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt VII K 39/18

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1) odnośnie oskarżonego I. J. - w pkt. I części dyspozytywnej wyroku przyjmuje, że "uczynił on sobie i K. W. z popełnionych przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu" i czyn ten kwalifikuje z przepisów art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 61 § 1 k.k.s., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. oraz art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. i art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. wymierzoną mu karę pozbawienia wolności podwyższa do 1 (jednego) i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2) odnośnie oskarżonego K. W. - w pkt. III części dyspozytywnej wyroku przyjmuje, że "uczynił on sobie i I. J. z popełnionych przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu" oraz zmienia zwrot "dużej wartości" na "wielkiej wartości" i czyn ten kwalifikuje z przepisów art. 62 § 2 k.k.s. w zw. art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. wymierzoną mu karę pozbawienia wolności podwyższa do 1 (jednego) roku;

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zasądza od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków) na rzecz adwokat M. Z. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu i60 / 100, w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu K. W. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV. zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.