IV Ka 429/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3053659

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 lipca 2020 r. IV Ka 429/20

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. sprawy P. S., syna S. i A. z domu L., urodzonego (...) w C. skazanego wyrokiem łącznym na skutek apelacji wniesionej przez skazanego i jego obrońcę od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 15 kwietnia 2020 r. sygn. akt II K 89/19

1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. W. kwotę 147, 60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3. zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.