Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622597

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
z dnia 25 października 2018 r.
IV GC 517/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Filip Wesołowski.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 444,66 zł (czterysta czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty;

II. dalej idące powództwo oddala;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 184,68 zł kosztów procesu.

Z/ 1. odnotować

2. kal. 21 dni.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.