Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2753835

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
z dnia 3 października 2019 r.
IV GC 513/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Filip Wesołowski.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w K. przeciwko K. spółce z o.o. we W. o zapłatę na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt IV GNc 7175/17) w zakresie ustawowych odsetek za opóźnienie od kwoty 3427,36 zł od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu

I. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 4,60 zł (cztery złote i sześćdziesiąt groszy);

II. dalej idące powództwo oddala;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 21,50 zł kosztów procesu.

Z/ 1. odnotować,

2. kal. 21 dni,

3. po prawomocności proszę wykonać punkt 4 zarządzenia z dnia 7 marca 2018 r., to jest zwrócić stronie powodowej opłatę sądową od pozwu w wysokości 129 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.