Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622595

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
z dnia 4 października 2018 r.
IV GC 279/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Filip Wesołowski.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z o.o.s.k. we W. przeciwko (...) M., (...) spółce jawnej w O. o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 80,49 zł (osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy);

II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 210 zł kosztów procesu.

Z/ 1. odnotować,

2. kal. 21 dni.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.