Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616212

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 lutego 2019 r.
IV CZ 94/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka (spr.).

Sędziowie SN: Henryk Pietrzkowski, Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 lutego 2019 r., wniosku sędziego Sądu Najwyższego P. G. o wyłączenie od rozpoznania sprawy z zażaleń powódki T. S. i pozwanego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. na wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt I ACa (...), w sprawie z powództwa T. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej - Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji " (...)" Spółki Akcyjnej w W. o zobowiązanie, wyłącza Sędziego Sądu Najwyższego P. G. od udziału w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.