Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455757

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
IV CZ 64/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Myszka.

Sędziowie SN: Jan Górowski (sprawozdawca), Antoni Górski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. R., S. R. i M. J. przeciwko E. (...) Spółce Akcyjnej w G. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 sierpnia 2008 r., zażalenia powodów na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 marca 2008 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 listopada 2007 r., ze względu na brak uzasadnienia wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania.

W zażaleniu pełnomocnik skarżących podniósł, że w skardze jest zawarte uzasadnienie tego wniosku i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Trzeba zgodzić się ze skarżącymi, że uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania może nastąpić w dowolnym miejscu skargi kasacyjnej. Argumentacja przytoczona w skardze kasacyjnej na rzecz odmiennego od przyjętego w zaskarżonym wyroku stanowiska, może wskazywać na potrzebę wykładni art. 225 k.c. w zw. z art. 224 § 2 k.c., tj. przesłanki określonej w art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. Skarżący sprecyzowali tę przesłankę w zażaleniu zaskarżonego postanowienia.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2008 r., SK 40/07 orzekł, że art. 3986 § 2 i 3 w zw. z art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. w zakresie w jakim przewiduje - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji. Bez względu na charakter tego orzeczenia (zakresowy interpretacyjny), ze względu konieczność zachowania jednolitości orzecznictwa, niewątpliwie wywiera ono wpływ na wykładnię istotnych dla rozstrzygnięcia zażalenia przepisów prawnych.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3941 § 3 k.p.c. w zw. z art. 39815).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.