Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455756

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
IV CZ 60/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Górski.

Sentencja

Sąd Najwyższy Dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ze skargi uczestnika postępowania A. Bo. o wznowienie postępowania w sprawie z wniosku O. (...)., I. B. Spółki Jawnej w B. z udziałem A. B. o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużniczki, zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w B. z dnia 27 lipca 2007 r., sygn. akt VIII Gz (...) na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 sierpnia 2008 r., na skutek zażalenia A. B. na postanowienie Sądu Okręgowego w B. z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt VIII WSC (...),

odrzuca zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 871 § 1 k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez kwalifikowanych pełnomocników - adwokatów i radców prawnych. Zażalenie sporządzone przez uczestnika osobiście podlegało zatem odrzuceniu, jako niedopuszczalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.