Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455755

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
IV CZ 57/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Górski.

Sentencja

Sąd Najwyższy Dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ze skargi uczestnika postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. z dnia 21 września 2005 r., sygn. akt III Ca (...), w sprawie ze skargi zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w G. przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "V. (...)." R. R., Spółki Cywilnej w B. (poprzednio R. R. i W. R. prowadzących Zakład Robót Drogowych "V. (...)." w B.) o uchylenie wyroku Zespołu Arbitrów w W., z dnia 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt UZP (...), na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 sierpnia 2008 r., na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 r., sygn. akt IV CNP (...),

odrzuca zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Od orzeczeń Sądu Najwyższego nie przysługują środki odwoławcze. W związku z tym wniesione zażalenie podlegało odrzuceniu, jako niedopuszczalne (art. 39821 w zw. z art. 397 § 2 i w zw. z art. 370 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.