Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619234

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
IV CZ 16/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Myszka.

Sędziowie SN: Wojciech Katner, Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wiesławy K. - M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Ł. 2 w B. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 kwietnia 2013 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 21 września 2012 r. (...), oddala zażalenie i zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki koszty postępowania zażaleniowego w kwocie 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 stycznia 2012 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w B. w sprawie z powództwa Wiesławy K. - M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ł. 2 w B. o zapłatę (...), od którego pełnomocnik profesjonalny strony pozwanej za pośrednictwem pracownicy swojej kancelarii wniósł w dniu 27 lutego 2012 r. apelację, składając ją jednak w biurze podawczym Sądu Rejonowego w B., zamiast prawidłowo w biurze podawczym Sądu Okręgowego w B. Sąd I instancji otrzymał tę apelację w dniu 2 marca 2012 r., a więc już po upływie ustawowego terminu, lecz na wniosek pełnomocnika strony pozwanej przywrócił mu uchybiony termin do złożenia apelacji i nadał jej dalszy bieg.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 września 2012 r. Sąd Apelacyjny w G. na podstawie art. 373 k.p.c. odrzucił apelację strony pozwanej uznając, że przywrócenie terminu do wniesienia apelacji nie było zasadne, albowiem pełnomocnik strony pozwanej nie wykazał, by to uchybienie nastąpiło bez jego winy.

W zażaleniu na powyższe postanowienie, strona pozwana zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, a to art. 373 k.p.c. poprzez odrzucenie apelacji złożonej w terminie oraz art. 168 § 1 k.p.c. przez uznanie za bezzasadne przywrócenie stronie pozwanej terminu do wniesienia apelacji przez Sąd Okręgowy w B. Formułując powyższe zarzuty wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie strony pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem wbrew jego treści, Sąd II instancji nie dopuścił się naruszenia wskazanych w zażaleniu przepisów postępowania. W ramach przewidzianej w art. 373 w związku z art. 370 k.p.c. kontroli dopuszczalności apelacji między innymi ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia, Sąd drugiej instancji władny jest dokonać oceny, czy uchybiony przez skarżącego termin do wniesienia apelacji został zasadnie przywrócony przez sąd pierwszej instancji. Warunkiem przywrócenia terminu do czynności procesowej jest, w świetle art. 168 § 1 k.p.c., wykazanie przez stronę (jej profesjonalnego pełnomocnika), że nie dochowała terminu bez swojej winy. Bogate orzecznictwo sądów, przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, istotnie akcentuje, że po pierwsze brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z punktu widzenia obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Po drugie, gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika zawodowego, przy ustalaniu jej winy w niezachowaniu terminu należy mieć na uwadze działania pełnomocnika, który odpowiada także za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków.

W rozpatrywanej sprawie nie ma uzasadnionych podstaw do zanegowania szeroko uzasadnionego stanowiska Sądu Apelacyjnego, co przy braku przekonujących i mogących zmienić tę ocenę argumentów pełnomocnika strony pozwanej prowadzi do oddalenia zażalenia na podstawie art. 3941 § 3 k.p.c. w zw. z art. 39814 k.p.c. i obciążenia żalącego kosztami postępowania zażaleniowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.