Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1453365

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
IV CZ 15/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sędziowie SN: Marian Kocon (sprawozdawca), Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. Z. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "W." Spółce Akcyjnej w W. poprzednio H. A. Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 2 kwietnia 2014 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie o kosztach procesu zawarte w punktach pierwszym i trzecim wyroku Sądu Okregowego w O. z dnia 14 lutego 2012 r. odrzuca zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania zawarte w punkcie (I) pierwszym oraz oddala zażalenie w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w O. na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c. postanowił zasądzić od pozwanego H. A. Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz powoda K. Z. kwotę 771 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję oraz kwotę 454 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

W zażaleniu na te rozstrzygnięcia pełnomocnik procesowy pozwanego wniósł o ich zmianę.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie w zakresie, w jakim kwestionuje rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne.

W pozostałym zakresie zażalenie należy oddalić. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że o zastosowaniu zasad rozliczania kosztów procesu według art. 100 zdanie drugie k.p.c. decydują względy słuszności, co jednak nie może być utożsamiane z dowolnością. Podstawą dla takiego rozstrzygnięcia może być zwłaszcza sytuacja gdy żądanie powoda zostanie uwzględnione bądź oddalone w większej części oraz nie zachodzą istotne różnice w wysokości kosztów poniesionych przez każdą ze stron (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2007 r., I PK 157/07, OSNP 2009/3-4/33).

Żalący nie wykazał, że w sprawie nastąpiło naruszenie tych zasad z art. 100 zdanie drugie k.p.c. Należy podkreślić, że powództwo zostało uwzględnione w znacznej części.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.