IV CSK 89/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2688388

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. IV CSK 89/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sędziowie SN: Grzegorz Misiurek, Kazimierz Zawada (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) Szpitala (...) w G. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 czerwca 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II Ca (...),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w B. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.