Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683681

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 czerwca 2019 r.
IV CSK 582/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Grzegorczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. J. przeciwko M. D. i M. K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 czerwca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt I AGa (...),

Dnia 19 czerwca 2019 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.