IV CSK 551/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2497688

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2018 r. IV CSK 551/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "T." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko A.M. o zapłatę kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

- 2 661 819,73 zł od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty

- 658 449,67 zł od dnia 28 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 24 kwietnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt I ACa.../16, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.