IV CSK 489/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3119777

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2021 r. IV CSK 489/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko G. G. o zapłatę,

i z powództwa wzajemnego G. G. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu L. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 stycznia 2021 r.,

na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej - pozwanej wzajemnej od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt XII Ga (...),

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.