Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642431

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 marca 2019 r.
IV CSK 398/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marta Romańska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku K. G. i D. G. przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C., Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w C.,

B. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G., I. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. i (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po T. G., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 marca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawców od postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 3 marca 2017 r., sygn. akt IV Ca (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.