IV CSK 339/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3159073

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2021 r. IV CSK 339/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. K. przeciwko S. O. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 marca 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

Dnia 31 marca 2021 r.

1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,

2) przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w (...) na rzecz radcy prawnego R. B. wynagrodzenie w kwocie 720 (siedemset dwadzieścia) zł, podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.