Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619159

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 lutego 2019 r.
IV CSK 270/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. J. przeciwko (...) Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II Ca (...),

Dnia 13 lutego 2019 r.

I. zawiesza postępowanie kasacyjne na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.;

II. podejmuje postępowanie kasacyjne z udziałem następców prawnych J. J. w osobach: A. J., K. J., X. J. i małoletniego Y. J.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.