Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721719

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 września 2019 r.
IV CSK 156/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Władysław Pawlak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa T. M. przeciwko A. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 września 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 8 października 2018 r., sygn. akt V ACa (...),

Dnia 18 września 2019 r. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.