Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509638

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
IV CNP 6/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi powoda o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII Ca (...), w sprawie z powództwa R. R. przeciwko K. R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 czerwca 2018 r.,

odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w T. oddalił apelację powoda R. R. od wyroku Sądu Rejonowego w T. z dnia 26 stycznia 2017 r., którym oddalono jego powództwo skierowane przeciwko K. R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. wniósł powód R. R., który zarzucił naruszenie m.in. art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 63 p.p.m. oraz art. 233 i 378 § 1 k.p.c., które spowodowało niezgodność zaskarżonego orzeczenia z prawem.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 4245 § 1 k.p.c. określa wymagania konstrukcyjne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wśród wymagań tych mieści się uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy (art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c.). Jego spełnienie sprowadza się do złożenia oświadczenia, że szkoda wystąpiła, oraz wskazania jej rodzaju i rozmiaru (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2005 r., III CNP 4/05, Biul. SN 2005, nr 10, s. 14 oraz z dnia 23 września 2005 r., III CNP 5/05, niepubl.). Obowiązkiem skarżącego jest ponadto uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, a więc wykazanie jej przy użyciu dowodów lub innych środków, niespełniających wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.).

Skarżący w niniejszej sprawie powołał się na to, że szkoda wynika z faktu, iż spoczywający na nim "dług alimentacyjny: wynosi 22.281 zł i cały czas się zwiększa. Wbrew twierdzeniom skarżącego szkody w tej postaci nie uprawdopodobnia zawarta w aktach sprawy kopia korespondencji mailowej, z której wynika że powód miał obowiązek regulowania świadczeń alimentacyjnych na podstawie prawa Wielkiej Brytanii, gdyż z dokumentów tych nie wynika, że skarżący rzeczywiście spełnił świadczenie, którego dotyczył zaskarżony wyrok.

W myśl art. 4248 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy odrzuca skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 4245 § 1 k.p.c. Wypełniając dyspozycję tego przepisu, Sąd Najwyższy postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.