Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728616

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 września 2019 r.
IV CNP 57/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi powódki o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 5 grudnia 2016 r., sygn. akt II Ca (...), w sprawie z powództwa N. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ulicy P. w C. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 września 2019 r.,

1) odrzuca skargę;

2) przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w B. na rzecz radcy prawnego M. Ż. kwotę 1 200 (jeden tysiąc dwieście) zł powiększoną o podatek VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu ze skargi;

3) nie obciąża skarżącej kosztami postępowania ze skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w B. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w B. i oddalił powództwo N. W., w sprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ulicy P. w C., o zapłatę.

Pełnomocnik powódki wniósł skargę na podstawie art. 4241 § 1 k.p.c.,

w której żądał stwierdzenia niezgodności z prawem tego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga nie czyni zadość wymaganiu przewidzianemu w art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c. Ustawodawca z dniem 3 kwietnia 2018 r. wprowadził do systemu prawnego nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej, którą uregulował w art. 89 i nast. ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 z późn. zm.). Podstawy zaskarżenia orzeczenia tym szczególnym środkiem procesowym są po części zbieżne z podstawami skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, ponieważ skargę nadzwyczajną można wnieść od orzeczenia naruszającego zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub w rażący sposób naruszającego prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Co kluczowe, w razie uwzględnienia skargi nadzwyczajnej może dojść do eliminacji z obrotu prawnego zaskarżonego orzeczenia. W konsekwencji, wnosząc skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i wypełniając wymaganie przewidziane w art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c., strona powinna także wykazać, że wystąpiła z wnioskiem do właściwego organu o wniesienie skargi nadzwyczajnej oraz że jej wniosek nie został uwzględniony (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 r., III CNP 9/18, OSNC 2018, Nr 12, poz. 121, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2018 r. IV CNP 38/18, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2018 r., II CNP 17/18, niepubl.).

Skarżący do możliwości skorzystania ze skargi nadzwyczajnej w ogóle się nie odniósł, koncentrując się na analizie innych środków zaskarżenia.

Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 4248 § 2 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.