Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695074

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Słupsku
z dnia 4 października 2018 r.
IV Ca 552/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Watemborska.

Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk (spr.), Elżbieta Jaroszewicz po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Słupsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. K. B. działającej w imieniu wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. z udziałem J. W. o wpis wzmianki o toczącej się egzekucji w spawie k.m. (...) na skutek apelacji uczestniczki postępowania na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt DzKw (...) postanawia: oddalić apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.