Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695080

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Słupsku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
IV Ca 481/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Watemborska Sędziowie: SO Dorota Curzydło (spr.), SO Mariusz Struski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy w składzie po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Słupsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. przy udziale M. W. o wpis w dziale IV księgi wieczystej (...) hipoteki przymusowej w kwocie 10 308 zł na skutek apelacji uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt Dz. Kw. (...) postanawia: oddalić apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.