Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572120

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 2018 r.
III UZ 26/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska (spr.).

Sędziowie SN: Bohdan Bieniek, Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania B. A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w J. o ustalenie właściwego ustawodawstwa, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 25 października 2018 r., zażalenia organu rentowego na wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt III AUa (...), odracza rozpoznanie zażalenia do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w sprawie III UZP 4/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.