III USKP 25/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3123438

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2021 r. III USKP 25/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk (spr.).

Sędziowie SN: Leszek Bielecki, Zbigniew Korzeniowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. D. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 17 lutego 2021 r., skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. akt IV Ua (...), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.