III USK 27/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111711

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. III USK 27/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Piotr Prusinowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Z. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o emeryturę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21

stycznia 2021 r.,

na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.