III UO 17/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3151050

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2020 r. III UO 17/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. B. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w L. o zapłatę należności z tytułu składek, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 9 lipca 2020 r., na skutek wniosku Sądu Okręgowy w L. o wyznaczenie równorzędnego sądu na podstawie art. 441 § 1 k.p.c. zawartego w postanowieniu Sądu Okręgowego w L. z dnia 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII U (...), zwraca wniosek wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w L. celem wyjaśnienia (i ewentualnego sprostowania), jakiej sprawy dotyczy wniosek, ponieważ z komparycji postanowienia wynika, że chodzi o sprawę z odwołania od decyzji Prezesa KRUS z 1 stycznia 2015 r., podczas gdy z uzasadnienia i akt sprawy wynika, że chodzi o decyzję ZUS Oddział w L. z 8 stycznia 2015 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.