Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572117

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 października 2018 r.
III UK 387/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z udziałem zainteresowanej: M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o wysokość podstawy wymiaru składek, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 października 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej odwołującej się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt III AUa (...), zwraca skargę kasacyjną Sądowi Apelacyjnemu w (...) celem wezwania pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia jej braku przez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia wraz ze sposobem jej obliczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.