III UK 155/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2685451

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2019 r. III UK 155/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sędziowie SN: Romualda Spyt (spr.), Maciej Pacuda.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania E. Spółki z o.o. w likwidacji w S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. o zwrot nienależnie pobranych składek, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 25 czerwca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego (...) z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt III AUa (...), uzupełnia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2019 r., III UK 155/18, przez dodanie punktu 3. o następującej treści:

zasądza od organu rentowego na rzecz odwołującej się Spółki kwotę 12.600 zł (dwanaście tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem pierwszej i drugiej instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.