Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558380

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
III UK 115/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Wróbel.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Ł. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. o ustalenie ustawodawstwa właściwego,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 22 lutego 2017 r.,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.