Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1710378

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 maja 2015 r.
III SW 18/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Iwulski (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Zbigniew Hajn.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z protestu J. Ś. - Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Pawła K. przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 26 maja 2015 r.,

postanawia:

pozostawić protest bez dalszego biegu.

Uzasadnienie faktyczne

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza Marszałek Sejmu na zasadach określonych w art. 289 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), który w szczególności wyznacza datę wyborów. Jeżeli jednak w tych wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego), przy czym za wybranego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej głosów (art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że wybór Prezydenta Rzeczypospolitej może być dokonany w pierwszym głosowaniu (tak zwana pierwsza tura wyborów) lub dopiero w ponownym głosowaniu (tak zwana druga tura wyborów). Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów w pierwszym głosowaniu, to wybór Prezydenta Rzeczypospolitej następuje w ponownym głosowaniu. W dalszych przepisach Kodeksu wyborczego (art. 317 § 1, art. 318 § 1) jednoznacznie rozróżnia się wyniki głosowania od wyniku wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 321 § 1 Kodeksu wyborczego, protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Wynika z tego, że protest wnosi się "przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej" a termin do jego wniesienia rozpoczyna się "od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą". Protest złożony przed podaniem wyników wyboru Prezydenta do publicznej wiadomości jest przedwczesny, co w szczególności dotyczy sytuacji, gdy został wniesiony po pierwszym głosowaniu, w którym żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów a przed ponownym głosowaniem, po którym dopiero zostanie ogłoszony wynik wyborów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2011 r., III SW 12/11, OSNP 2012 nr 11-12, poz. 152). Protest taki nie spełnia warunków określonych w art. 321 Kodeksu wyborczego i zgodnie z art. 322 § 1 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy pozostawia protest bez dalszego biegu. Ponieważ rozpoznawany protest został wniesiony w wyżej opisanej sytuacji, orzeczono jak w sentencji na podstawie powołanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.