Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 823908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2011 r.
III SO/Wr 3/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III sprawy z wniosku Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L. postanawia: wymierzyć Gminie Miejskiej L. grzywnę w kwocie (...) zł (słownie: (...) zł);

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Nr (...) nadanym w Urzędzie Pocztowym "(...)" w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) Wojewoda D. wniósł do organu administracyjnego skargę na § 9 ust. 2, § 10 oraz § 12 uchwały Rady Miasta L. w przedmiocie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej L. oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.

Pismem z dnia (...) r., Nr (...) w związku z brakiem informacji na temat sporządzenia przez Gminę Miejską L. odpowiedzi na skargę oraz jej przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. - Wojewoda D. - wezwał Gminę do złożenia wyjaśnień.

W ślad za pismem z dnia (...) r. Gmina Miejska L. przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. w dniu (...) r. dwie skargi Wojewody (w tym tą ww.) wraz z odpowiedziami podnosząc, iż przeprasza za opóźnienie w ich przekazaniu, wynikające z ich zagubienia w kancelarii prawnej.

Pismem z dnia (...) r., Wojewoda D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. wniosek o ukaranie Gminy Miejskiej L. grzywną podnosząc, iż od momentu doręczenia skargi Gminie do dnia jej przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W. upłynęło sześć miesięcy.

W odpowiedzi na wniosek Wojewody D. organ administracji publicznej podniósł, iż skarga została przekazana bezpośrednio do kancelarii pełnomocnika, który na podstawie umowy cywilnoprawnej sprawuje stałą obsługę Gminy Miejskiej L. i jej organów. Wyjaśnił nadto, iż w tym czasie zakończyła się już kadencja Rady Miasta, która podejmowała zaskarżoną uchwałę. Trwała kampania wyborcza i wybory do władz samorządowych nowej kadencji. Nie było ukonstytuowanych nowych władz gminy. Podniósł również, iż skarga została zagubiona w Kancelarii prawnej pełnomocnika. Jak wskazał dalej, stało się to nie ze złej woli, lecz z uwagi na natłok pracy wynikających z trwających wyborów oraz ze zmiany władz w jednostkach obsługiwanych przez pełnomocnika. Dopiero zaś pismo z organu nadzoru spowodowało, że skarga została odszukana i przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, zważył:

Na podstawie art. 54. § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przy czym organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Stosownie natomiast do treści art. 55 § 1 p.p.s.a., w razie niezastosowania się do obowiązków o których mowa w art. 54. § 1 i 2 p.p.p.a., Sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.

Podkreślenia jednak wymaga, że dopełnienie przez organ obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a. z uchybieniem przez organ terminu już po wniesieniu, ale jeszcze przed rozpoznaniem wniosku strony skarżącej o wymierzenie grzywny - co miało miejsce w niniejszej sprawie - nie uzasadnia umorzenia postępowania w zakresie tego wniosku tylko z tego powodu. Sformułowanie zawarte w art. 55 § 1 p.p.s.a. nakazuje bowiem przyjąć że grzywna, o jakiej mowa w tym przepisie ma charakter mieszany: dyscyplinująco - restrykcyjny. Na przyjęcie wyłącznie dyscyplinującego charakteru takiej grzywny nie pozwala dyspozycja tego przepisu w nawiązaniu do art. 54 § 2 p.p.s.a. Zawarte w art. 55 § 1 p.p.s.a stwierdzenie "w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., sąd może (...) orzec o wymierzeniu organowi grzywny" oznacza, że wyłączną, materialnoprawną przesłanką takiego orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. w terminie w tym przepisie przewidzianym (patrz postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2006 r., II OSK 1024/2006).

Jednakże powołany przepis nie obliguje Sądu do wymierzenia grzywny. Kwestia ta pozostawiana jest uznaniu sądu orzekającego. Sąd bowiem "może" orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Oznacza to, iż przy rozstrzygnięciu wniosku skarżącego należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, tj.: przyczyny niewypełnienia obowiązków, czas jaki upłynął od wniesienia skargi, oraz okoliczność czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu. Wymierzenie organowi grzywny ma bowiem na celu nie tylko dyscyplinowanie organu, lecz również ma stanowić sankcję - co już zostało przez Sąd podkreślone - za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zważywszy na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., po rozważeniu okoliczności podniesionych przez organ administracji publicznej w piśmie wnoszącym "o nieuwzględnienie" wniosku o wymierzenie grzywny, doszedł do przekonania, iż w niniejszej sprawie kiedy to Gmina Miejska L. przekazała Sądowi skargę nadaną przez Wojewodę D. w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) dopiero w dniu (...) r., a zatem bezspornie z rażącym przekroczeniem terminu określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a., wniosek Wojewody należy uznać za zasadny. Tym bardziej, iż jak sam przyznaje organ, do zwłoki w przekazaniu skargi do tutejszego Sądu doszło z uwagi na jej zagubienie - co jest w ocenie Sądu niedopuszczalne, bez względu na okoliczności towarzyszące temu zagubieniu.

Wymiar grzywny został wyliczony zaś na podstawie art. 154 § 6 p.p.s.a. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156) przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi (...),(...) zł W ocenie Sądu wymierzenie organowi administracji publicznej grzywny w wysokości (...) zł będzie adekwatne do stopnia zaniedbania obowiązku wynikającego wprost z art. 54 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.